skip to Main Content

Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη, Αντινομάρχη Χανίων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων, Φεβρ.2006

Α. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1) Η περιοχή των Αγίων Αποστόλων Χανίων βρίσκεται παραθαλάσσια δυτικά της πόλης των Χανίων σε απόσταση 3 χιλιομέτρων περίπου από αυτήν. Διοικητικά ανήκει σήμερα στο Δήμο Νέας Κυδωνίας.  Ο χώρος αυτός έχει έκταση 584 στρέμματα,  αποκτήθηκε στο παρελθόν – πριν τέσσερις δεκαετίες – από τον ΕΟΤ με αναγκαστική απαλλοτρίωση,  προκειμένου να τον αξιοποιήσει τουριστικά (Υ.Α.2182/5443/27-7-1965 –ΦΕΚ 124Δ/1965). Ο σκοπός της τουριστικής αξιοποίησης δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα ούτε μπορεί να επιτευχθεί στο μέλλον όπως παρακάτω αναλύεται.

2) Το 1985 παραχωρήθηκε η χρήση του χώρου στο Δήμο Χανίων, όπου τότε ο Δήμος διαμόρφωσε ορισμένες εγκαταστάσεις πάρκου-αναψυχής και ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου.  Ακολούθησε η δημιουργία του Δήμου Νέας Κυδωνίας ο οποίος συνέχισε τη διαχείριση χωρίς ποτέ να του μεταβιβαστεί η χρήση.  Στην πορεία -τα τελευταία χρόνια-, μεταξύ των δύο Δήμων -Χανίων και Νέας Κυδωνίας-,  δημιουργήθηκε διαμάχη για το ποιός θα πρέπει να έχει τη διαχείριση του χώρου.

3) Το 1998 με το Νόμο 2636, δημιουργήθηκαν τρεις ανώνυμες εταιρείες,  που η καθεμιά τους ανέλαβε μέρος των δραστηριοτήτων του ΕΟΤ.  Η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. ανέλαβε τη διαχείριση των καλλιτεχνικών – τουριστικών εκδηλώσεων,  η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων ΕΤΑ Α.Ε. ανέλαβε την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στον ΕΟΤ και ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανέλαβε την τουριστική εκπαίδευση.  Στα πλαίσια αυτά οι δικαιοδοσίες του ΕΟΤ που αφορούν την περιοχή των Αγίων Αποστόλων περιήλθαν στην ΕΤΑ Α.Ε.

4)Το έτος 2000 η ΕΤΑ Α.Ε. δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της παρουσίασε ένα επιχειρηματικό σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής που προέβλεπε την ανάπτυξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στο χώρο σε έκταση 457 στρεμμάτων. Η πρόταση αυτή συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση των φορέων και κατοίκων της περιοχής που εκφράστηκε με αποφάσεις οργάνων και κινητοποιήσεις.  Η θέση που διαμορφώθηκε από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας και των φορέων -με μικρές διαφοροποιήσεις- είναι ο χώρος στο σύνολο του ή στο μεγαλύτερο μέρος του να μείνει ελεύθερος προς όλους, χαρακτηριζόμενος ως αστικό πράσινο.

5) Το 2003 με το Νόμο 3105 ρυθμίστηκαν μια σειρά θέματα της ΕΤΑ ΑΕ προκειμένου αυτή να εισέλθει στο Χρηματιστήριο. Οι ρυθμίσεις κυρίως αφορούσαν την αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων, για την εξεύρεση της καθαρής θέσης της εταιρείας, προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή της μετοχής. Στα πλαίσια αυτά θεσπίστηκε και μια κατηγορία ακινήτων η εκμετάλλευση των οποίων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλου είδους περιορισμών. Από το άρθρο 39 του Νόμου προβλέπονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

«Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ETA AE,  που εκδίδονται πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Aξιών Αθηνών,  εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτιμήσεις περιουσιακά στοιχεία,  των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντολογικών,  πολεοδομικών η άλλου είδους περιορισμών.  Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρείας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.  Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΑ ΑΕ,  με την οποία καθορίζονται και οι όροι παραχώρησης.  Μέχρι την παραχώρηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων,  η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους παραμένει στην ΕΤΑ ΑΕ,  τα οικονομικά αποτελέσματα,  όμως αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της.  Η παραπάνω διαδικασία παραχώρησης του συνόλου των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος,  άλλως η διοίκηση και διαχείριση τους παραχωρείται,  ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΑ ΑΕ,  στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ή αν πρόκειται για δασική έκταση,  στο Υπουργείο Γεωργίας.» 

Στην περίπτωση των Αγίων Αποστόλων η εισηγητική έκθεση προσδιορίζει ότι η οικονομικά προσοδοφόρα ανάπτυξη και αξιοποίηση των Αγίων Αποστόλων,  καθίσταται δύσκολη η ακόμα αδύνατη. Δηλώνεται δηλαδή ο χαρακτηρισμός του ακινήτου σαν ασύμφορου για οικονομική εκμετάλλευση. Έτσι δικαιολογείται η εξαίρεση από το γενικό κανόνα του άρθρου 39.

Στη βάση της παραπάνω διάταξης και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Νομάρχης Χανίων με έγγραφό του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και ην ΕΤΑ ΑΕ ( α.π. 18398/17-11-2003) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την αρ. 94/17-12-2003 Απόφασή του ζήτησαν την εξαίρεση της περιοχής των Αγ. Αποστόλων από τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ ΑΕ και την παραχώρηση συνολικά της έκτασης από κοινού στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, στο Δήμο Χανίων και στο Δήμο Νέας Κυδωνίας.

Η εισαγωγή ης ΕΤΑ ΑΕ στο χρηματιστήριο δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν είναι γνωστό αν το Δ.Σ. και η Γ.Σ. της εταιρείας ΕΤΑ ΑΕ προχώρησαν σε αποφάσεις ρύθμισης των περιουσιακών στοιχείων της  κατά το άρθρο 39.

Β. ΧΡΗΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1) Το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δαράτσου, η οποία έφτασε μέχρι και τη δεύτερη φάση το 2000. Η μελέτη προτείνει για την περιοχή των Αγίων Αποστόλων να διαμορφωθεί σε πάρκο.  Να διατηρηθούν και να αναστηλωθούν τα υπάρχοντα κτίσματα παλαιού στρατοπέδου για πολιτιστική χρήση και να διαμορφωθούν αθλητικές εγκαταστάσεις.  Η μελέτη δεν προχώρησε παραπέρα,  και δεν μπορεί να συνεχιστεί αφού μια νέα μελέτη ΓΠΣ για όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Χανίων είναι σε εξέλιξη. Οι προτάσεις της ισχύουν ως κατευθύνσεις και όχι ως δεσμεύσεις. Η νέα μελέτη ΓΠΣ Χανίων συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του Δήμου Νέας Κυδωνίας και φυσικά και την περιοχή Αγ. Αποστόλων.  Στην νέα μελέτη οι μελετητές δεν μπορούν να παραβλέψουν τις δεσμεύσεις που εντωμεταξύ έχουν προκύψει για το χώρο.

2) Από τους προσωρινούς δασικούς χάρτες της Διεύθυνσης Δασών Χανίων φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης των Αγίων Αποστόλων χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στο χώρο εκτεταμένα τουριστικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Νόμος 998/1979, άρθ.60) εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτές μόνο εγκαταστάσεις και που εξυπηρετούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως θέατρα, πολιτιστικά κέντρα κτλ.

3) Το 2005 το Υπουργείο Πολιτισμού με την αρ.ΥΠΠΟ/ΓΑΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66776/3382/1-9-2005 απόφασή του κήρυξε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Στην περιοχή του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου περιλαμβάνονται οι τρεις χερσόνησοι από τη δυτική παραλία των Αγίων Αποστόλων μέχρι και την παραλία της Χρυσής Ακτής και καταλαμβάνει έκταση περί τα 450 στρέμματα. «Η οριοθετούμενη περιοχή –αναφέρει η απόφαση- πέραν των άλλων χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει (ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον,  νεότερες ιστορικές μνήμες),  έχει αποδώσει σημαντικές αρχαιότητες. Συγκεκριμένα,  έχουν εντοπιστεί ίχνη μινωικής εγκατάστασης,  αρχαιολογικά στρώματα ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου,  κατάλοιπα παλαιοχριστιανικής βασιλικής,  ο ναΐσκος των Αγίων Αποστόλων,  καθώς και αρχαία λατομεία». 

Από τον αρχαιολογικό χαρακτηρισμό εξαιρούνται δύο τμήματα της έκτασης. Το ένα βρίσκεται στο κέντρο και νότια (στο χώρο του γηπέδου και ανατολικά) και το δεύτερο στο άκρο ανατολικά στην Χρυσή ακτή.

Επίσης το Υπουργείου Πολιτισμού με την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42791/2578 π.ε./31-1-2002 απόφασή του, έχει χαρακτηρίσει αρχαιολογικό και το θαλάσσιο χώρο από τον όρμο του κάτω Γαλατά ως και τον πρώτο όρμο των Αγίων Αποστόλων.

Με βάση αυτές τις αποφάσεις είναι αδύνατη πλέον η εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου τουριστικής, όπως αυτό που παρουσίασαν τα ΕΤΑ στο παρελθόν, για το χώρο των Αγίων Αποστόλων. Ο χώρος πρέπει να παραμείνει ελεύθερος για κοινή χρήση, να αναπλαστεί και να γίνει άλσος με συμβατές πολιτιστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.

Γ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αναφερόμενες δεσμεύσεις,  που προήλθαν εξελικτικά,  αποκλείουν τη δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης με την μορφή της ανάπτυξης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων,  είτε από το Δημόσιο,  είτε από επιχειρηματίες,  είτε και από το συνδυασμό των δύο.  Επίσης,  ο αντίθετους προσανατολισμός της τοπικής κοινωνίας και των φορέων,  καθιστά αδύνατη και τη μερική αξιοποίηση – εκποίηση των δύο τμημάτων που είναι ελεύθερα από τις αρχαιολογικές – δασικές δεσμεύσεις.

Η ΕΤΑ ΑΕ με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο,  μπορεί – αν δεν το χει κάνει – να ξεχωρίσει την περιοχή από τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία και να την αποδεσμεύσει από το σκοπό της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και να παραχωρήσει την χρήση της στους τοπικούς φορείς.  Εάν παραχωρήσει την χρήση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου θα προκύψουν νέες εμπλοκές και δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί τα προβλήματα του χώρου κανείς. Η διατήρηση της ιδιοκτησίας από την ΕΤΑ ΑΕ και η μακροχρόνια παραχώρηση της χρήσης στους τοπικούς φορείς διευκολύνει τους σκοπούς της και δίνει κι άλλες δυνατότητες – όπως παρακάτω – αναφέρεται.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1/ Η πρόταση που διατυπώσαμε στη γενική συνέλευση του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη είναι η μόνη ρεαλιστική και εφικτή στα πλαίσια του καθεστώτος του χώρου και της βέλτιστης προοπτικής του, από άποψη πολιτιστική,  περιβαλλοντική,  κοινωνική και οικονομική.  Επαναλαμβάνω συνοπτικά την πρόταση με τα βασικά της επιχειρήματα.

«Η περιοχή των Αγίων Αποστόλων – ιδιοκτησίας ΕΤΑ ΑΕ – να ονομαστεί Άλσος «Μίκης Θεοδωράκης».  Προτείνω την ελληνική λέξη άλσος και όχι την ιταλική λέξη πάρκο.  Η λέξη άλσος παραπέμπει σε περιβαλλοντικό,  πολιτιστικό  περιβάλλον, το οποίο ήδη έχει ο χώρος και θα ενισχυθεί παραπέρα με την ονομασία Μίκης Θεοδωράκης.

Σε κατάλληλη θέση εντός του άλσους κατασκευάζεται ανοικτό θέατρο με το όνομα «Μίκης Θεοδωράκης». Δημιουργείται ένας σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στην καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία. Ένας χώρο επικοινωνίας των Κρητικών με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα και έργα, με τους δημιουργούς του κόσμου, της Ελλάδας, της Κρήτης και ταυτόχρονα μια υποδομή που θα πλουτίσει και θα διαφοροποιήσει ποιοτικά την τουριστική δραστηριότητα  της περιοχής μας, που θα συνδέσει τον τουρισμό με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, το πιο ισχυρό όπλο της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο. Ένα διεθνές φεστιβάλ με το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη θα αποτελεί ένα δυνατό διακριτό γνώρισμα της περιοχής μας σε διεθνές επίπεδο.

Το ανοικτό (αρχαίο) θέατρο στο όνομα του Μίκη Θεοδωράκη προτείνεται για τρεις λόγους:

  1. Η τέχνη του Θεοδωράκη μεγαλούργησε στα αρχαία θέατρα και τους ανοικτούς χώρους. Ο φυσικός χώρος της είναι τα ανοικτά και αρχαία θέατρα.
  2. Ένα διεθνές φεστιβάλ μπορεί να λειτουργήσει μόνο σ’ ένα σοβαρό τέτοιο χώρο, που θα διαθέτει όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις για να μπορεί να συνδυάσει την λειτουργία όλων των τεχνών με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
  3. Υπάρχει έτσι και αλλιώς μια σοβαρή ανάγκη γι αυτή την υποδομή στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων, μιας και το θέατρο της Αν. Τάφρου στην πόλη των Χανίων έχει εξαντληθεί, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις πολιτιστικές ανάγκες όλης της περιοχής και η πόλη δεν διαθέτει ελεύθερους χώρους για μια τέτοια δραστηριότητα.

 Ο καταλληλότερος χώρος για μια τέτοια δραστηριότητα είναι ο χώρος των Αγ. Αποστόλων, καθ’ όσο βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος πόλης και τουριστικής περιοχής. Οι Αγ. Απόστολοι βρίσκονται στο Δήμο Νέας Κυδωνίας πλησίον του χωριού του και του πατρικού του Μίκη Θεοδωράκη και η ονομασία που μπορεί να αποκτήσει  είναι άλσος «Μίκης Θεοδωράκης». Μέσα στο πάρκο να δημιουργηθεί ανοικτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και το οποίο θα στεγάσει και το ομώνυμο διεθνές φεστιβάλ. Η Πολιτεία στο σύνολό της έχει πολύ μεγάλη υποχρέωση στο μεγάλο δημιουργό και οφείλει ως αντίδωρο να ρυθμίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα θέματα των Αγ. Αποστόλων.

 Μια τέτοια πρόταση,

  • Εξασφαλίζει το μέλλον του χώρου ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και αναψυχής.
  • Είναι η μόνη δυνατή που μπορούν να συμφωνήσουν οι Χανιώτες, οι φορείς τους και το Υπουργείο Τουρισμού και τα ΕΤΑ ΑΕ, στα οποία ανήκει κατά κυριότητα ο χώρος.
  • Εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους τουριστικής πολιτικής και είναι δυνατή στα πλαίσια του νομικού καθεστώτος της ιδιοκτησίας ΕΤΑ ΑΕ.
  • Και φυσικά συνδέει ισχυρά το όνομα Μίκης Θεοδωράκης με την Κρήτη στο τόπο καταγωγής του.»

2/ Προεξάρχουσα ιδιότητα του χώρου είναι ότι είναι κοινόχρηστος χώρος, ελεύθερος χώρος,  χώρος πολιτισμού και αναψυχής.  Είναι η αυλή των Χανίων.  Ιδιότητα απόλυτα συμβατή με τις δεσμεύσεις,  χρήσεις που έχει αποκτήσει περιοχή.  Η περιοχή παρουσιάζει ιστορικό,  πολιτιστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αλλοιωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της, όπως και το τοπίο του που την καθιστά μοναδική.

Στο χώρο δεν ανεγείρονται οικοδομήματα με σκοπό την οικονομική δραστηριότητα, παρά μόνο οι αναγκαίες εγκαταστάσεις διημέρευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και οικονομική δραστηριότητά τους περιορίζεται μόνο σε  ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Τα μόνα κτίσματα του χώρου θα είναι: το ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης,  το οποίο υπογειώνεται στη θέση του κοίλου του λοφίσκου στο κέντρο και νότια της έκτασης και ανατολικά του υπάρχοντος γηπέδου.  Τα κτίσματα της παλαιάς στρατώνας τα οποία προτείνεται να αναστηλωθούν και να διατεθούν σε ιδρυόμενο «Ίδρυμα Μίκη Θεοδωράκη».  Η χρήση που μπορούν να έχουν είναι για την εγκατάσταση του Ιδρύματος,  για τη δημιουργία Μουσείου – Αρχείου,  «Μίκης Θεοδωράκης»,  για τη δημιουργία Μουσείου – Αρχείου Κρητικής Μουσικής,  για τη δημιουργία παραρτήματος Ωδείου και χώρο εκδηλώσεων και δοκιμών κλειστού χώρου.

Η κατασκευή υπογειομένου θεάτρου στο προτεινόμενο χώρο είναι η μόνη δυνατή από τις αρχαιολογικές και δασικές δεσμεύσεις και βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το χαρακτήρα του χώρου και το φυσικό περιβάλλον.  Η προτεινόμενη θέση με κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου  εξασφαλίζει το θέατρο από ανέμους,  περιβάλλοντα θόρυβο και οχλήσεις φωτισμού.  Αναλυτικά στοιχεία για τη χωροθέτηση, το είδος, το χαραχτήρα,  την κατασκευή,  και τις προδιαγραφές του ανοιχτού θεάτρου μπορεί να δώσει μια έκθεση του ειδικότερου περί το θέμα στην Ελλάδα αρχιτέκτονα κυρίου Μάνου Περάκη.

Τα κτίσματα της Στρατώνας αν και ερειπωμένα δεν είναι σκόπιμο να κατεδαφιστούν γιατί δεν θα μπορέσει να οικοδομηθεί τίποτα μετά σ’ αυτό το χώρο.  Έχουν τις κατάλληλες επιφάνειες για τις χρήσεις που προτείνονται και μπορούν -με κάποιο κόστος- να οικοδομηθούν.

Υπό συζήτηση είναι αν εντός του Άλσους διαμορφωθούν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις,   εκτός του υπάρχοντος γηπέδου και αν στο γήπεδο κατασκευαστούν κερκίδες,  όπως προτείνει η μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δαράτσου.  Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δύσκολο με βάση τις αναφερόμενες περιβαλλοντικές,  αρχαιολογικές δεσμεύσεις.

3/ Κρίσιμο ζήτημα για το χώρο αποτελεί η διαχείρισή του κι ο διαχειριστικός φορέας ο οποίος θα έχει τη φροντίδα και την εκμετάλλευσή του. Αντικείμενα της διαχείρισης είναι : το πράσινο,  οι παραλίες και υπηρεσιών λουομένων, το ανοικτό θέατρο και οι εκδηλώσεις-παραστάσεις του,  οι αθλητικές εγκαταστάσεις,  άλλες εγκατεστημένες δραστηριότητες πχ το Ίδρυμα και κοινόχρηστες υπηρεσίες π.χ. στάθμευση,  καθαριότητα,  συντήρηση κτλ.

Όλα τα παραπάνω για τη διαχείρισή τους απαιτούν οργανωτικές,  διοικητικές,  και οργανωτικές προϋποθέσεις τις οποίες από μόνος του δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο Δήμος Νέας Κυδωνίας.  Είναι σκόπιμο να ιδρυθεί από κοινού από τη Νομαρχία Χανίων και τους Δήμους Χανίων και Νέας Κυδωνίας νέος φορέας διαχείρισης στη βάση Προγραμματικής Σύμβασης ή Ανώνυμης Εταιρείας, ο οποίος να αναλάβει τη διαχείριση και την εφαρμογή προσυμφωνημένου και συγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου το οποίο θα πρέπει να έχει επιχειρηματική μορφή.

Δεν είναι σκόπιμο να διασπαστεί η διαχείριση στα επί μέρους αντικείμενα, καθόσον θα οδηγηθούν οι χρήσεις και οι χρήστες σε συγκρούσεις.  Κατ εξαίρεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ξεχωρίσει το θέατρο – φεστιβάλ, λόγω των υψηλών απαιτήσεων που έχει.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση μπορεί να εμπλακεί ως εταίρος και η ΕΤΑ ΑΕ. Η ΕΤΑ ΑΕ  στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγιών της,  συνεργάζεται με δήμους της Αττικής στη βάση προγραμματικής σύμβασης,  για την ανάπλαση χώρων πρασίνου και πάρκων και τη χρηματοδότηση μεγάλων μέρος του κόστους συντήρησης τους – έναντι της εκμετάλλευσης κάποιον τουριστικών υποδομών.

Είναι επιβεβλημένο να εξασφαλιστεί από την αρχή η οικονομική βάση της διαχείρισης -πάντα σε ανταποδοτική βάση προς το χώρο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες-,  γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να υπάρχει διαχείριση.  Δεν θα εξασφαλίζονται οι λειτουργίες, δεν θα υπάρχουν ευθύνες, και ο χώρος θα γίνει έρμαιο των συμφερόντων, όπως είναι σήμερα.

Ε. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο Νομάρχης Χανίων επαναφέρει την (με αρ. 94/17-12-2003) πρότασή του Νομαρχιακού Συμβουλίου στον Υπουργό Τουρισμού και στην ΕΤΑ ΑΕ για το σύνολο του χώρου, με τη συμπλήρωση της παραχώρησής του για τη συγκεκριμένη χρήση (άλσος «Μίκης Θεοδωράκης»,  ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»,  κτλ) ή την παραχώρηση της χρήσης όπως θα ορίζει ένα γενικό σχέδιο (μάστερ πλαν) που συντάσσεται από κοινού με τη Νομαρχία Χανίων.

Στην αιτούμενη παραχώρηση-απόφαση,  θα πρέπει να προβλεφθεί ή να μείνει ανοιχτό,  η οικονομική συνδρομή της ΕΤΑ ΑΕ, στην μελέτη, κατασκευή των αναφερομένων εγκαταστάσεων.  Υπό διαπραγμάτευση είναι να μείνει η ιδιοκτησία των νέων εγκαταστάσεων στην ΕΤΑ ΑΕ και να παραχωρείται η χρήση τους.

Εναλλακτικά είναι δυνατό να παραχωρηθεί το θέατρο στην αδελφή της εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ και να δημιουργηθεί παράλληλα ένα νέο διεθνές φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης» σε συνδυασμό με τα φεστιβάλ Ηρωδείου,  Λυκαβηττού,  Επιδαύρου,  Ρόδου. Από τον ιδρυτικό νόμο των δύο εταιρειών προβλέπεται ότι η ΕΤΑ ΑΕ χρηματοδοτεί την Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ.  Μεταξύ των δύο εταιριών υπάρχει άμεση σχέση. Η εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ είναι εξειδικευμένη εταιρία στην οργάνωση των μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με διεθνή διάσταση. Οι σκοποί και οι στόχοι της δραστηριότητας είναι απόλυτα συμβατοί με αυτούς της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ και θα μπορούσε να αναλάβει και αυτήν την δραστηριότητα.

Εναλλακτικά επίσης, εφόσον δεν είναι δυνατή μια συνολική ρύθμιση για το χώρο, να τεθεί το ζήτημα μόνο για την απαραίτητη έκταση του ανοικτού θεάτρου.

Για τη ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υπουργείο Τουρισμού.  Στην πορεία εάν μεταβιβαστεί το θέατρο στη εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ θα εμπλακεί και το Υπουργείο Πολιτισμού ως ένας από τους μετόχους εταιρείες.

Ο Νομάρχης Χανίων στέλνει επιστολή στον Υπουργό Τουρισμού και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑ ΑΕ την οποία κοινοποιεί στο Δήμο Χανίων στο Δήμο Νέας Κυδωνίας, τους βουλευτές των Χανίων.  Ζητά συνάντηση από τον Υπουργό στην οποία εκτίθενται αναλυτικά τα ζητήματα.  Επιδιώκεται να σημειωθεί ένα θετικό βήμα πριν τη θερινή και προεκλογική περίοδο.

Εφόσον συμφωνηθεί με το Υπουργείο Τουρισμού μια συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης. Πρέπει να συνταχθεί ένα γενικό σχέδιο ανάπλασης και διαχείρισης του χώρου. Να κληθούν στη συνέχεια ο Δήμος Νέας Κυδωνίας, ο Δήμος Χανίων και οι αρμόδιες με το χώρο υπηρεσίες σε διάλογο με την επιδίωξη μιας γενικής συμφωνίας και την υπογραφή κατ’ αρχήν μνημονίου συνεργασίας.

Χανιά 10-2-2006

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Άγιοι Απόστολοι Χανίων
Back To Top